Verkoopsvoorwaarden

Rekad Uitgeverij N.V. | BTW BE 0415.550.572

Geelseweg 47a, B-2200 Herentals | 014 286080


 1. Elk contract dient goedgekeurd te worden door de uitgever, die zich het recht voorbehoudt de publiciteitsopdracht te weigeren, en dit zonder enige aanduiding der redenen.
 2. Het aanvaarden van een opdracht, verplicht de uitgever niet. Hij kan steeds de inlassingen stop zetten zonder vergoeding, noch verhaal, noch verrechtvaardiging.
 3. De klant kan vóór het verschijnen een ontwerp van zijn advertentie ontvangen, mits hij dit duidelijk aanvraagt. Het ontwerp dient bij ontvangst, teruggestuurd te worden aan de uitgever binnen de 48 uur, zoniet zal het beschouwd worden als voldoening gevend.
 4. De teksten en foto’s dienen aan de uitgever overhandigd te worden, minstens 20 dagen vóór het verschijnen van het blad. Zoniet behoudt de uitgever zich het recht voor de advertenties te vervangen door de woorden “Voorbehouden aan … (naam + adres)”.
 5. De klant die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk de verantwoordelijkheid tegenover derden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals van de lay-out aan de drukker vrijgelaten.
 7. Behoudens tegengestelde overeenkomst, wordt na elke inlassing slechts één bewijsnummer toegestuurd.
 8. De betaling gebeurt binnen de 30 dagen na factuurdatum, waaronder twee mogelijkheden :
  1. telkenmale na verschijning de fakturatie;
  2. de volledige publicitaire opdracht wordt gefaktureerd na de eerste inlassing, dit met een extra korting.
 9. De offertes van de uitgever zijn vrijblijvend en behoudens verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen.
 10. De klant verbindt er zich toe aan N.V. REKAD een hypotheek toe te staan op zijn onroerende goederen voor de door hem verschuldigde bedragen. De hypothecaire inschrijving zal evenwel slechts kunnen geëist worden na verloop van 10 dagen na een aangetekende in vertoefstelling.
 11. Al de verkopen geschieden uitsluitend in naam en voor rekening van de N.V. REKAD.
 12. De N.V. REKAD draagt geen verantwoordelijkheid voor wat betreft grootte, kwaliteit of onjuistheid van het drukwerk en kan zeker niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. De leveringsdatum is een datum die slechts bij benadering wordt opgegeven, het verstrijken ervan vernietigt het contract niet en geeft in geen geval aanleiding tot enige schadevergoeding. In geval van overmacht heeft de N.V. REKAD het recht de leveringen op te schorten
  of te verdagen.
 14. Zegeltaksen, kwitantietaks en alle andere taksen of gelijk welke kosten zijn ten laste van de koper.
 15. Indien voor de leveringsdatum of datum van drukzetting mocht blijken dat de financiële situatie van de koper, naar het oordeel van de N.V. REKAD risico’s voor haar meebrengt, kan zij de bestelling annuleren, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen.
 16. Indien de koper de bestelling vernietigt of de bestelde goederen niet aanvaardt, zal de koper een schadevergoeding dienen te betalen van minimum 35 % van het totale bedrag der bestelling.
 17. Bij niet stipte betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling een intrest aangerekend worden van 1,5 % per maand, op het nog verschuldigd saldo. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15 %, dit bij toepassing van art. 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is
  en dat deze afwijking van art. 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 75 € bedragen.
 18. Ingeval de betalingen niet worden gedaan zoals beschreven in contract kunnen de leveringen of drukkingen worden stopgezet zonder nadelige gevolgen voor de verkoper.
 19. Wissels kunnen ten allen tijde geweigerd worden en teruggestuurd ongeacht de verkoopscondities.
 20. Klachten moeten schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de N.V. REKAD gedaan worden en dit binnen een termijn van 5 dagen na levering of druk. Na deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard.
 21. In geval van betwistingen is alleen de Rechtbank van Turnhout of het Vredegerecht van Herentals bevoegd.
 22. De onderlinge verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op deze van de koper, welke ook hun aard is.

UITTREKSEL UIT DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

RPR ANTWERPEN, AFDELING TURNHOUT / BTW BE0422.276.137 | IBAN BE68 2300 5674 | BIC GEBABEBB

Geelseweg 47B, B-2200 Herentals | 014 286080 | [email protected]


BETALINGEN:

 • Onze facturen zijn contant betaalbaar te Herentals behoudens wanneer tussen partijen een afwijkende regeling bij geschrift werd overeengekomen. Het verstrijken van de betalingstermijn geldt van rechtswege en conform artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat enige aanmaning of actie vereist is.
 • In geval dat het factuurbedrag niet volledig werd vereffend binnen de gestelde betalingstermijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkele feit van de niet-betaling, een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn op het nog openstaande saldo.
 • Bovendien komen partijen overeen dat, in het geval dat het factuurbedrag niet volledig werd vereffend binnen de gestelde betalingstermijn, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkele feit van de niet-betaling, zal worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

RECHT:

 • Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering van de factuur in de zin van betalingsgeschillen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.